Kas mēs esam

Esam Amerikas savienotajās valstīs bāzēta bezpeļņas organizācija: https://brigittaspromise.org/. Ciešā sadarbībā ar Latvijas labdarības organizāciju   “Palīdzēsim.lv”  www.palidzesim.lv piesaistām ziedojumus, lai palīdzētu Latvijā dzīvojošiem bērniem, jauniešiem un viņu ģimenēm. 

1. Nodibinājuma “Palīdzēsim.lv”  privātuma politika nosaka to, kādus personas datus un kādiem nolūkiem Palīdzēsim.lv apstrādā, tajā skaitā nosaka personas datu apstrādes apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un citus ar personas datu aizsardzību saistītus jautājumus.
2. Apstrādājot personas datus “Palīdzēsim.lv” ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.
3. “Palīdzēsim.lv” privātuma politika attiecas uz ik vienu fizisko personu, kuras dati  tiek apstrādāti apmeklējot organizācijas interneta vietni www.palidzesim.lv
4. Lietotājam apmeklējot “Palīdzēsim.lv” interneta vietni www.palidzesim.lv un  sniedzot informāciju par sevi, tiek uzskatīts, ka lietotājs ir iepazinies ar šo politiku, ir to izlasījis un sapratis.
5. Visa informācija, ko lietotājs sniedz Palīdzēsim.lv , ir brīvprātīgi sniegta. Lietotājs personīgi ir atbildīgs par sniegto datu un informācijas pareizību, atbilstību, kā arī piemērojamību.
6. Jautājumi, kas saistīti ar personas datu apstrādi, nosūtāmi uz e-pasta adresi info@palidzesim.lv
7. Šo politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskajām personām:
7.1.ziedotājiem, kuri ir piekrituši nebūt anonīmi;
7.2. ziedojuma saņēmējiem;
7.3. brīvprātīgajiem darbiniekiem;
7.4. jebkuram Palīdzēsim.lv mājaslapas apmeklētājam.
8. Personas datus ir tiesīga apstrādāt:
8.1. “Palīdzēsim.lv”
 reģistrācijas numurs: 40008137568
Juridiskā adrese: A.Čaka 136-1a, Rīga  
 epasts: info@palidzesim.lv
8.2. Noteiktos gadījumos Palīdzēsim.lv ir tiesīgs pilnvarot kādu trešo personu apstrādāt Jūsu personas datus. Pienākums nodot lietotāja datus izriet no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.
9. Lietotāja datu apstrādes mērķi:
9.1. pakalpojuma sniegšana lietotājam;
9.2. lietotāja identifikācija;
9.3. citu Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos tiesību aktos noteikto pienākumu un tiesību realizēšana.
10. Lai sniegtu pakalpojumu, Palīdzēsim.lv apstrādā šādus lietotāja datus:
10.1. vārdu un uzvārdu;
10.2. personas kodu;
10.3. kontaktinformāciju;
10.4. ziedojuma mērķi;
10.5. ziedojuma summu;
11. Lietotāja dati tiek saņemti no paša lietotāja vai tā pārstāvja, kā arī no trešajām personām spēkā esošajos normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
12. Palīdzēsim.lv informācijas tehnoloģiju sistēmās ir ieviesti drošības līdzekļi un rīki lietotāja datu aizsardzībai. 
13. Palīdzēsim.lv sniedz piekļuvi lietotāju datiem tiem darbiniekiem, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei. Minētajiem darbiniekiem ir tiesības apstrādāt lietotāju datus tiktāl, cik tas ir nepieciešams darba pienākumu izpildei.
14. Personas dati var tikt nodoti citiem norādītajiem saņēmējiem atsevišķu pārziņa normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, tiesisko interešu īstenošanai, kā arī līgumsaistību izpildei:
14.1. juristiem, revidentiem, finanšu konsultantiem un citiem konsultantiem, ja tādi piesaistīti pārziņa darbības uzlabošanai vai pārbaudei;
14.2. Valsts ieņēmumu dienestam.
14.3. projektu finanšu pārskatu iesniegumos
15. Palīdzēsim.lv glabā un apstrādā lietotāju personas datus, kamēr pastāv šis kritērijis:
15.1. ir spēkā lietotāja piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
15.2. Nepieciešamības gadījumā lietotājam ir tiesības jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst savus datus, ciktāl tas nav pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem un neierobežo pakalpojuma nodrošināšanu, kā arī citas Palīdzēsim.lv funkcijas, tiesības un pienākumus.
16. Lietotājam ir tiesības:
16.1. saņemt informāciju par saviem datiem un šo datu apstrādi no Palīdzēsim.lv  atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem;
16.2. piekļūt lietotāja datiem, lūgt to labošanu vai dzēšanu, ja to pieļauj spēkā esošie normatīvie tiesību akti;
16.3. iebilst pret lietotāja datu apstrādi;
16.4. uz lietotāja datu pārnesamību;
16.5. pieprasīt savu datu apstrādes pārtraukšanu vai ierobežošanu, ja šāda tiesība izriet no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem un tas neierobežo pakalpojuma sniegšanu, kā arī citas Palīdzēsim.lv funkcijas, tiesības un pienākumus;
16.6. atsaukt datu apstrādi, ja tās pamatā ir lietotāja piekrišana. Šādā gadījumā netiek ietekmēts tādas apstrādes likumīgums, kas veikta līdz lietotāja piekrišanas atsaukšanai;
16.7. savu datu apstrādes tiesību pārkāpuma gadījumā pieprasīt, lai persona, kas veic pārkāpumu, pārtrauc šādu datu apstrādes pārkāpumu;
16.8. jebkurā laikā vērsties Datu valsts inspekcijā savu aizskarto tiesību aizstāvībai.
17. Palīdzēsim.lv ir tiesības vienpusēji veikt grozījumus šajā politikā.
18. Lietotājam interneta vietnē www.palidzesim.lv ir pienākums pārliecināties, ka viņš ir iepazinies ar aktuālo politikas versiju, kas tiek piemērota ikreiz, kad tiek saņemts pakalpojums.